About: Proposta Presidente Parlamento europeo Sassoli